Отче наш

Материал из «Знание.Вики»
Молитва Господня в Синайском кодексе, IV век

О́тче наш (др.-греч. Πάτερ ἡμῶν; лат. Pater noster; ст.‑слав. Ⱉⱅⱐⱍⰵ ⱀⰰⱎⱏ (глаг.), О́тьчє нашь (кирил.); церк.-слав. Ѻ҆ч҃е на́шъ), также Моли́тва Госпо́дня (Κυριακὴ προσευχή, Мл҃тва гдⷭ҇нѧ) — молитва в христианстве. Согласно Евангелию, Иисус Христос дал её своим ученикам в ответ на просьбу научить их молитве[1].

История

Молитва «Отче наш» известна в двух вариантах: в Евангелии от Матфея (Мф. 6:9-13), в контексте Нагорной проповеди в рамках наставлений Иисуса Христа об истинной и угодной Богу молитве, и в Евангелии от Луки (Лк. 11:1-4) — как ответ на просьбу учеников научить их молиться. Оба варианта совпадают по существу, но отличаются друг от друга текстологически. В рукописной традиции того времени оба варианта были, вероятно, согласованы по тексту Матфея. В добавок, к молитве было добавлено торжественное славословие: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6:13).

В Евангелии от Матфея:

Отче наш[2], сущий на небесах! Да святится[3] имя[4] Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

В Евангелии от Луки:

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

«Отче наш» — самая известная молитва в христианстве, в подлинном рукописном виде, Ассеманиево Евангелие (XI век), Первое Болгарское царство, глаголица; Зографское Евангелие (X—XI века), Первое Болгарское царство, глаголица; Четвероевангелие царя Иоанна-Александра, 1355—1356 годы, Второе Болгарское царство, кириллица

«Отче наш» перекликается как с ветхозаветными, так и с традиционными еврейскими молитвами времён Второго Храма, в отдельных прошениях имеет дословное совпадение[5].

Однако в целом эта молитва является уникальной как по форме, так и по содержанию. Главнейшим отличием молитвы от ветхозаветных является то, что прощение Господом Богом грехов молящихся поставлено в прямую зависимость от их умения прощать других людей. Подобная особенность объясняются личным, глубоким и уникальным знанием Иисуса Христа о Боге — Его Отце, который с Ним одно .

Молитва состоит из прошения о том, чтобы Бог сотворил на земле Своё Царство, и прошения, которое относится к повседневным нуждам и проблемам человека.

Содержание первого прошения («да святится Имя Твое») — просьба к Богу освятить Своё имя в человеке и в мире, чтобы весь мир узнал и увидел, что Он — любящий Отец верующих в Него, то есть чтобы Бог исполнил то обетование, которое Он дал через пророка Иезекииля: «И освящу великое имя Мое …и узнают народы, что Я — Господь …когда явлю на вас святость Мою перед глазами их» (Иез. 36:23-24).

Второе прошение («да приидет Царствие Твое») закономерно вытекает из первого и согласуется со словами Иисуса Христа: «…приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Так как Царство уже здесь, на земле, но для его достижения нужно личное волевое усилие человека, следует просьба к Богу, чтобы Царство вошло в жизнь каждого верующего в Него человека, и «на земле, как на небе», осуществлялась воля Бога.

Прошение о «хлебе насущном» («Хлеб наш насущный (греч. ἐπιούσιος) дай нам на сей день») содержит два уровня толкования: прошение обо всём, что нужно в обычной земной жизни, и прошение о том, что необходимо для жизни вечной — причащение Богу.

Затем следуют прошение избавления от «долгов» («прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») как избавление человека от грехов земных и прошение избавления от различных испытаний и всяческого зла в жизни будущей («не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»). «Искушение» здесь надо толковать не как совращение ко злу, а как испытания, которыми Господь Бог подвергал некоторых библейских персонажей, например, Авраама и Иова. Относительно слова «лукавый» (букв. — злой; то есть «избавь нас от злого») среди экзегетов нет единого мнения. Возможно, оно означает просто «зло», но, возможно, и зло, персонифицированное в дьяволе.

Молитва «Отче наш» стала главным христианской молитвой, составной частью общественного и частного богослужения. Ей посвящено множество толкований, отражающих историю христианского богословия и духовного созерцания[5].

«Молитва Господня», Джеймс Тиссо, 1886—1896 годы

Иисус Христос общался с евреями на галилейском диалекте арамейского языка, но на языке оригинала молитва «Отче наш» не сохранилась. Все самые древние тексты молитвы, которые известны в настоящее время из рукописей, это тексты на древнегреческом диалекте койне.

Отче наш в богослужении Русской православной церкви

Молитва «Отче наш» используется в каждом богослужении суточного круга в Православной церкви и в каждой совершаемой требе. На Литургии верных (иногда и перед принятием пищи) «О́тче наш…» поётся всеми молящимися (или только хором), в остальных случаях — читается (или произносится наизусть) отдельным чтецом. В наши дни в богослужении Русской православной церкви и в вечерних и утренних молитвах используется следующий текст молитвы «Отче наш»:

Текст на церковнославянском В современной орфографии
Ѻ҆́ч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃ѣ́схъ,
да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ,
да прїи́детъ црⷵтвїе твоѐ,
да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ́,
ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ.
Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь:
и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ,
ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ́ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ,
и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе,
но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!
Да святи́тся и́мя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое́,
да бу́дет во́ля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
и не введи́ нас во искуше́ние,
но изба́ви нас от лука́ваго.

В храме только священник или архиерей произносит изменённое окончание этой молитвы:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Присутствующие молящиеся отвечают:

Ами́нь!

Примечания

 1. Слободский, С. Закон Божий. — 1987. — С. 75.
 2. «Только Ты — Отец наш» (Ис. 63:16),
  «Но ныне, Господи, Ты — Отец наш» (Ис. 64:8).
 3. «И освящу великое имя Моё, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его и узнают народы, что Я — Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их» (Иез. 36:23),
  «И покажу Моё величие и святость Мою и явлю Себя пред глазами многих народов и узнают, что Я — Господь» (Иез. 38:23)
 4. «И да познают, что Ты, Которого одного имя „Господь“ — Всевышний над всею землёю» (Пс. 82:19);
  «Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов Израилевых. Я — „Господь“, освящающий вас» (Лев. 22:32);
  «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем „Бог Всемогущий“, а с именем Моим „Господь“ не открылся им» (Исх. 6:3)
 5. 5,0 5,1 «О́ТЧЕ НАШ».

Ссылки

WLW Checked Off icon.svg Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело!